5004 504 901 98+ | 1915 2222 9821+

info@iranian-visa.com

پارکها و بوستانهای تهران

میدان امام حسین (ع)

میدان امام حسین (فوزیه سابق) از میدان‌های مرکزی شهر تهران است. این میدان با داشتن بازار، سینما و در مسیر خیابان ۱۷ شهریور به سمت میدان شهدا، با داشتن جاذبه های مذهبی، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.